Quan hệ cổ đông >> Bản tin cổ đông

VID_Phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông hiện hữu.

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông
Liên hệ Site map
129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84.8 38428633; - Fax 84.8 38425880
Email: vidon@vidon.com.vn - Website: www.vidon.com.vn