Quan hệ cổ đông >> Bản tin cổ đông

VID_Quyết định HĐQT v/v Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông
Liên hệ Site map
129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84.8 38428633; - Fax 84.8 38425880
Email: vidon@vidon.com.vn - Website: www.vidon.com.vn