Quan hệ cổ đông >> Bản tin cổ đông

VID_Nghị quyết & Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Vidon Corp.

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông
Liên hệ Site map
129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84.8 38428633; - Fax 84.8 38425880
Email: vidon@vidon.com.vn - Website: www.vidon.com.vn