Quan hệ cổ đông >> Bản tin cổ đông

VID_Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên tại BCTC-2016 (đã kiểm toán) của Vidon Corp.

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông
Liên hệ Site map
129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84.8 38428633; - Fax 84.8 38425880
Email: vidon@vidon.com.vn - Website: www.vidon.com.vn