Quan hệ cổ đông >> Bản tin cổ đông

VID_Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

VID_Bao_cao_QTCT_2016.pdf

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông
Liên hệ Site map
129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84.8 38428633; - Fax 84.8 38425880
Email: vidon@vidon.com.vn - Website: www.vidon.com.vn