Quan hệ cổ đông >> Bản tin cổ đông

VID_Nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty CP Giấy Toàn Lực

VID_CBTT_Nam_giu_CP_chi_phoi_GTL_CV_100_16_ED.pdf

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông
Liên hệ Site map
129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84.8 38428633; - Fax 84.8 38425880
Email: vidon@vidon.com.vn - Website: www.vidon.com.vn